MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH


1. Kiến thức

Đào tạo các chuyên gia quản trị và Maketing trong các doanh nghiệp nói chung và các tổ chức tài chính nói riêng  nhằm  đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các tổ chức này , thông qua quá trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về kinh tế quản trị doanh nghiệp và Marketing, ngoài phần kiến thức chung là các kiến thức  quản trị và Marketing trong các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị sự thay đổi, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị quan hệ khách hàng, thương mại điện tử, marketing dịch vụ tài chính và phi tài chính, quan hệ công chúng ,v.v...

2. Các kỹ năng

Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng,v.v.

Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị.

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, doanh nghiệp.

Tham gia xây dựng chiến lược marketing;

Hoạch định, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu thị trường;

Thiết kế và tổ chức thực hiện các bộ phận trong hỗn hợp marketing;

Thực hiện các hoạt động cấu thành của marketing hỗn hợp;

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động marketing tại các doanh nghiệp;

Sau khi hoàn tất chương trình học tại Khoa Quản Kinh doanh, sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt các công việc sau: 

- Hoạch định tài chính;

- Phân tích thị trường tài chính;

- Đánh giá và xếp hạng tín nhiệm;

- Thực hiện hoàn hảo các nội dung quản trị cho một Định chế tài chính 

- Thẩm định và tài trợ dự án;

- Thiết lập và duy trì quan hệ với các Ngân hàng và tổ chức tài chính;

- Tư vấn đầu tư & pháp lý về tài chính – ngân hàng 

- Xây dựng và quản lý mạng lưới chi nhánh;

- Xây dựng chiến lược và chính sách kinh doanh

- Xây dựng và quản trị thương hiệu

- Thực hiện hoàn hảo các nội dung Marketing cho một tổ chức như; Quản trị sản phẩm, giá, kênh phân phối, quảng cáo và xúc tiến hỗn hợp, quan hệ công chúng…

3. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 500 điểm sau khi tốt nghiệp.

4. Trình độ Tin học

Sử dụng thành thạo một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của ngân hàng, doanh nghiệp như: Bộ phận kinh doanh, bộ phận kế hoạch, bộ phận marketing, bộ phận tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp; Sinh viên hoàn toàn có  thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài.