Ban chủ nhiệm khoa

Ban lãnh đạo: 

1. TS. Nguyễn Văn Tiến -  Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa
2. TS. Trần Dục Thức - Phó trưởng khoa