Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị

1.Ts.  Nguyễn Văn Thụy ( Tổ trưởng bộ môn )
2.Ts. Nguyễn Văn Tiến 
3. Ts. Trần Dục Thức
4. Cn. Phạm Ngọc Hưng
5. ThS. Trần Ngọc Thiện Thy
6. ThS.Nguyễn Thị Anh Thy
7. Ts. Bùi Quang Tín
8. ThS. Lâm Hoàng Phương
9. ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn
10. ThS. Hồ Thiện Thông Minh
11. ThS. Lê Ngọc Thắng
12. ThS.Trương Đình Thái
13.ThS.Duơng Văn Bôn
14. ThS.Nguyễn Phúc Quý Thạnh
16.