Danh sách giảng viên bộ môn Marketing

1. Ts. Trần Văn Đạt - Tổ trưởng tổ bộ môn
2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
3. ThS. Trần Thị Ngọc Quỳnh
4. ThS. Phạm Ngọc Tường Loan
5. ThS. Đinh Thu Quỳnh 
6. ThS. Lê Minh Hoàng Long
7. ThS. Châu Đình Linh
8. ThS. Phạm Ngọc Thu Trang
9.ThS. Ngô Thị Xuân Bình 
10.ThS. Võ Thị Ngọc Linh
11.ThS. Phạm Thị Hoa
12.ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phú