Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị

1.Ts.  Nguyễn Văn Thụy - Trưởng Bộ Môn
2.Ts. Nguyễn Văn Tiến 
3. Ts. Trần Dục Thức
4. ThS. Trần Ngọc Thiện Thy
5. ThS.Nguyễn Thị Anh Thy
6. Ts. Bùi Quang Tín
7. ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn
8. ThS. Hồ Thiện Thông Minh
9. ThS. Lê Ngọc Thắng
10. ThS.Trương Đình Thái
11.ThS.Duơng Văn Bôn
12. ThS.Nguyễn Phúc Quý Thạnh
13. Ths. Võ Thị Ngọc Linh
14. Ths. Phạm Hương Diên
15. TS. Nguyễn Văn Thích
16. TS. Võ Văn Bản