Hội đồng khoa học khoa Quản trị kinh doanh

Hội đồng khoa học khoa Quản trị kinh doanh 

1. TS. Nguyễn Văn Tiến  -  Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa ( Chủ tịch hội đồng khoa học )
2. TS. Trần Dục Thức - Phó trưởng khoa
3. TS. Trần Văn Đạt - Giảng viên - Tổ trưởng bộ môn  Marketing
4. TS. Nguyễn Văn Thụy - Giảng viên - Tổ trưởng bộ môn  QTKD
5. TS. Bùi Quang Tín - Giảng  viên
6. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng -  Giảng  viên