Sứ mệnh - Tầm nhìn


Sứ mệnh

"Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng lao động cho các tổ chức, doanh nghiệp hiện tại mà còn góp phần làm thay đổi phương thức, công nghệ quản lý nơi làm việc phù hợp với sự phát triển, tiến bộ của nền kinh tế và xã hội "

Tầm nhìn

Khoa Quản trị kinh doanh trở thành một trong những đơn vị đào tạo có uy tín nhất về hai chuyên ngành quản trị kinh doanh và marketing, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng đúng yêu cầu và có khả năng cống hiến cho sự phát triển của đơn vị sử dụng.

Có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm tốt nhằm tạo dựng môi trường đào tạo đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận với chuẩn khu vực và thế giới.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đối với lĩnh vực quản trị kinh doanh và luôn chú trọng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp thực tiễn và rút ngắn cách biệt với chương trình đào tạo của các trường đại học trong khu vực và thế giới.

Mục tiêu đào tạo

Trong giai đoạn 2017 - 2020, mỗi năm Khoa Quản trị kinh doanh sẽ đào tạo từ 350 đến 500 cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh và marketing có kiến thức chuyên môn vững về lý thuyết và thực tiễn, thao tác thành thạo kỹ năng nghề nghiệp đồng thời có nhận thức đúng đạo đức nghề nghiệp cũng như thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đào tạo bậc cao học Quản trị Kinh doanh từ 30 đến 50 học viên/năm và đến năm 2019 Khoa sẽ đào tạo ở bậc tiến sỹ.

Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ những người học có hoài bão, khát vọng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển để có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh