DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ TỪ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

09:27 05/10/2018

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ từ học kỳ I - năm học 2018-2019 . Sinh viên có nguyện vọng tiếp tục được học thì viết đơn gửi về khoa, để Trưởng khoa xem xét giải quyết.

Thời hạn : Đến 17h ngày 10/10/2018. Sau ngày này Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Trân trọng !

Tài liệu đính kèm

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ Tải về