LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO KHOA QTKD (31/7 - 4/8/2017)

15:34 12/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

( Từ ngày 31/7/2017 – 4/8/2017

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/
ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ31/7/2017

(Thứ Hai)

Làm việc tại khoa
Họp cán bộ chủ chốt 

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1

PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến


Giảng dạy tại Thủ Đức

Sáng - Chiều

56 Hoàng Diệu 2 Thủ Đức

PTK: Ts. Trần Dục Thức

Làm việc tại khoa

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q

TBM: Ts. Nguyễn Văn Thụy 


01/8/2017

(Thứ Ba)

Làm việc tại khoa

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1

PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến

Giảng dạy tại Thủ Đức

Sáng - Chiều

56 Hoàng Diệu 2 Thủ Đức

PTK: Ts. Trần Dục Thức
02/8/2017

(Thứ Tư)

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến


Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Chiều

36 Tôn Thất Đạm. Q1

PTK: Ts. Trần Dục Thức


Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1

TBM: Ts. Nguyễn Văn Thụy 


03/8/2017

(Thứ Năm)

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 


Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1


PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 


Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1


PTK: Ts. Trần Dục Thức


04/8/2017

(Thứ Sáu)

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Sáng

36 Tôn Thất Đạm. Q1

PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 
tháng 7 năm 2017

 

Nơi nhận:

- Ban Website

- Lưu: Khoa QTKD

                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA – PHỤ TRÁCH KHOA


(Đã ký).

Ts. Nguyễn Văn Tiến14/6/2017

(Thứ Tư)

Hội nghị CBCC về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026


14/6/2017

(Thứ Tư)

Hội nghị CBCC về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026