Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

16:51 24/03/2017

Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Số: 57/QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

logo_DHNH

THÔNG BÁO

V/v nộp báo cáo thực tập đợt 2 và khóa luận đợt 2 năm học 2016 - 2017

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 Khoa quản trị kinh doanh thông báo  đến sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp đợt  2 và khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016 – 2017 thời gian nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp như sau:

      I. Học phần thực tập tốt nghiệp – Đợt 2

-  Thời gian nộp báo cáo : Từ ngày thông báo đến ngày 05 tháng 4 năm 2017

-  Địa điểm :

.  Thứ 5 hàng tuần nộp tại văn phòng khoa Thủ Đức ( 56 – Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức )

.  Thứ 2, 3, 4, 6 nộp tại văn phòng khoa Quận 1 ( 39 Hàm Nghi – Quận 1 )

      II. Học phần khóa luận tốt nghiệp – Đợt 2

-  Thời gian nộp khóa luận : Từ ngày thông báo đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

-  Địa điểm :

.  Thứ 5 hàng tuần nộp tại văn phòng khoa Thủ Đức ( 56 – Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức )

.  Thứ 2, 3, 4, 6 nộp tại văn phòng khoa Quận 1 ( 39 Hàm Nghi – Quận 1 )

      Khoa quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên và Thầy Cô tham gia hướng dẫn để

thực hiện  đúng tiến độ./.

PHÓ TRƯỞNG KHOA – PHỤ  TRÁCH KHOA

( Đã ký )

TS. NGUYỄN VĂN TIẾN

                            

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Tài liệu đính kèm

Thong bao nộp BCTT và KLTN đợt 2 Tải về