THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ DIỆN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI

08:36 02/10/2017

1. Trợ cấp xã hội : Thông báobiểu mẫu 

2. Hỗ trợ học phí diện có đất bị thu hồi : Thông báobiểu mẫu