TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

DANH MỤC PHÊ DUYỆT CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN CẤP TRƯỜNG NĂM 2017,2018

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC PHÊ DUYỆT CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN CẤP TRƯỜNG NĂM 2017,2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2459 /ĐHNH ngày 30 tháng 11 năm 2016
của Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM)
TT Tên đề tài, Tài liệu học tập Thời gian thực hiện Cấp độ Dự trù kinh phí Ghi chú
I ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
1 Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại: Bất đối xứng hay đối xứng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Đánh gía mức độ sử dụng Kế toán quản trị tại các DNNVV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
3 Trách nhiệm xã hội – Nghiên cứu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
4 Các nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
5 Giải pháp hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam do doanh nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
6 Quan hệ giữa marketting xanh và hình ảnh thương hiệu xanh trong lĩnh vực ngân hàng: Vai trò của yếu tố quan tâm đến chi phí môi trường
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
7 Phân tích các nhân tố đánh giá mức độ hài lòng của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư – Nghiên cứu tại các tỉnh Tây Nam Bộ
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
8 Các nhân tố tác động đến sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
9 Phân tích gian lận thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
10 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
11 Tiền lương và chính sách tiền lương tại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
12 Nhận diện kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam dựa vào dòng tiền
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
13 Vận dụng thống kê Bayes vào phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
14 Luật hóa trách nhiệm xã hội của các ngân hàng – cơ sở và thực tiễn
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
15 Chủ nghĩa khủng bố: Thực trạng và hàm ý chính sách
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
16 Mối liên hệ giữa phiên âm chữ Hán của tiếng Trung và âm Hán Việt của tiếng Việt
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
17 Chính sách về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
18 Sự lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn của sinh viên
trường Đại học Ngân hàng TP. HCM trong bối cảnh hội nhập kinh tế

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
19 Biện chứng giữa kinh tế và chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
20 Mối quan hệ giữa nghiên cứu và
giảng dạy trong Trường Đại học với thực
tiễn hoạt động của ngành Ngân hàng tại
TPHCM

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
21 Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
22 Tư tưởng "Dĩ nông vi bản", nội dung - giá trị vận dụng trong giai đoạn hiện nay
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
23 Hoàn thiện các điều kiện để áp dụng khung CSTT lạm phát mục tiêu tại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
24
Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
25 Tài trợ chuỗi cung ứng nông nghiệp xanh
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
26 Mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp:
Một nghiên cứu cho ngành hệ thống thông tin quản lý

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
27 Phân tích cơ sở hình thành khu vực tiền tệ tối ưu cho ASEAN
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
28 Quản lý và phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
29 Nâng cao hiệu quả quản lý công tác sinh viên, đáp ứng
nhu cầu người học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài cơ sở Theo quy chế
tài chính của
trường
II SÁNG KIẾN
1 Nghiên cứu giải pháp chống tán công DDOS cho Website trường Đại học Ngân hàng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Sáng kiến Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Xây dựng phần mềm trắc nghiệm khách quan trực
tuyến – phiên bản phòng máy

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Sáng kiến Theo quy chế
tài chính của
trường
III ĐỀ TÀI SINH VIÊN
1 Mối liên hệ giữa âm hiragana của chữ kanji trong tiếng
Nhật và âm Hán Việt trong tiếng Việt

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài sinh viên Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề tài sinh viên Theo quy chế
tài chính của
trường
IV TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1 Kinh tế công cộng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Quản trị dự án quốc tế
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
3 Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
4 Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
5 Tài chính phát triển
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
6 Kinh tế học quản lý
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
7 Chính sách thương mại quốc tế
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
8 Kinh tế học đầu tư
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
9 Kinh tế học thị trường mới nổi
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
10 Phá sản và Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
11 Cơ sở dữ liệu
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
12 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
13 Thương mại điện tử
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
14 Đạo đức kinh doanh
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
15 Hành vi tổ chức
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
16 Truyền thông kinh doanh
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
17 Quản trị sự thay đổi
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
18 Luật Dân sự
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
19 Luật Kinh Doanh
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
20 Luật Lao động
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
21 Cơ sở văn hóa Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
22 Dẫn luận ngôn ngữ học
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
23 Nguyên lý thống kê
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
24 Toán cao cấp 2
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
V TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Một số chuyên đề Triết học (phần chủ nghĩa
duy vật lịch sử)

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
3 Nho gia và những ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội người Việt Nam hiện nay (Dùng cho cao học và nghiên cứu sinh trong việc viết các chuyên đề, tiểu luận trong quá trình học)
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
4 Developing skills for Advanced Translation and
Interpretation (Thực hành Biên phiên dịch nâng cao)

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
5 Thực hành kỹ năng nghe thương mại theo bài thi IELTS
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
6 500 câu trắc nghiệm thuật ngữ tiếng Anh cho kế toán
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
7 Bài tập Khoa học quản lý ứng dụng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
8 Bài tập luyện Viết đoạn văn học thuật
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
9 Bài tập tham khảo cho môn Ngữ Pháp
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
10 Bài tập thẩm định dự án đầu tư
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
11 Bài tập Luật Hành chính Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
12 Bài tập Kiểm toán doanh nghiệp
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
13 Bài tập thực hành nguyên lý kế toán
(dành cho Chương trình đào tạo chất lượng cao)

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
14 Thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật – Từ lý luận đến vận dụng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Tài liệu hướng
dẫn học tập
Theo quy chế
tài chính của
trường
15 Bài tập Tài chính doanh nghiệp
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
TLTK Theo quy chế
tài chính của
trường
VI GIÁO TRÌNH
1 Giáo trình Phân tích Tài chính Doanh Nghiệp Hai năm kể
từ ngày ký
hợp đồng
Giáo trình Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Giáo trình “Bảo hiểm” Hai năm kể
từ ngày ký
hợp đồng
Giáo trình Theo quy chế
tài chính của
trường
VII SÁCH CHUYÊN KHẢO
1 Hoạt động trung hòa tác động tiền tệ của can thiệp trên
thị trường ngoại hối

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Tham nhũng ở Việt Nam - Góc nhìn từ vai trò xã hội Chủ nghĩa khủng bố qua lăng kính triết học
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
3 Các mô hình kinh tế thị trường - Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
4 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: Các quan điểm khoa học và xu hướng tại Việt Nam
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
5 Thuế thu nhập, các cấu trúc tài chính và giá trị công ty: Mối quan hệ trong lý luận và thực tiễn
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
6 Phối hợp các chính sách an toàn vĩ mô với các chính sách kinh tế
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
7 Kỷ luật thị trường trong lĩnh vực ngân hàng
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
SCK Theo quy chế
tài chính của
trường
VIII ĐỀ ÁN
1 Số hóa nguồn tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề án Theo quy chế
tài chính của
trường
2 Ứng dụng các đề tài Ngành Ngân hàng vào hoạt động NCKH và đào tạo tại trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM
Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề án Theo quy chế
tài chính của
trường
3
BUH thực hiện chương trình phát triển kinh tế cộng đồng SEED của ALNC

Một năm kể từ ngày ký hợp đồng
Đề án Theo quy chế
tài chính của
trường
IX HỘI THẢO Đơn vị thực hiện
1 ECONOMETRICS FOR FINANCIAL APPLICATIONS AND RELATED TOPICS Năm 2017 Hội thảo
quốc tế
Theo quy chế
tài chính của
trường
Viện NCKH&CN
2 Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 10_the Tenth Vietnam Economist annual meeting (VEAM 2017) Năm 2017 Hội thảo
quốc tế
Theo quy chế
tài chính của
trường
Viện NCKH&CN
3 Liên kết chuỗi giá trị giữa ngân hàng - doanh nghiệp và trường đại học góp phần tạo giá trị gia tăng tại Việt Nam Năm 2017 Hội thảo
quốc Gia
Theo quy chế
tài chính của
trường
Viện nghiên cứu phối hợp với Khoa Kế toán Kiểm toán và Hiệp hội ngân hàng
4 Trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp
8//2017 Hội thảo
cấp trường
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Kinh tế quốc tế
5 Phòng vệ thương maị trong hội nhập Quốc tế 8//2017 Hội thảo
cấp trường
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Luật kinh tế
6 Phân tầng, xếp hạng đại học - từ lý luận đến thực tiễn 5//2017 Hội thảo
cấp trường
Theo quy chế
tài chính của
trường
Phòng KT&ĐBCL
7 Phá sản Ngân hàng tại Việt Nam -
Bàn về góc độ kinh tế pháp lý
5//2017 Hội thảo
cấp trường
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Ngân hàng
8 Đạo đức kinh doanh
6//2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Kinh tế quốc tế
9 Phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam
10//2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Kinh tế quốc tế
10
Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề phát sinh trong hoạt động tài chính - ngân hàng tại Việt Nam
12//2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Kinh tế quốc tế
11 Vận dụng thông tin trên báo cáo tài chính và chỉ số kinh tế vĩ mô trong mô hình nghiên cứu khoa học và phân tích thực tiễn Năm 2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường

Khoa Kế toán kiểm toán
12 Ngoại ngữ trong nhà trường lần II,
Chủ đề: “Thực trạng dạy và học ngoại ngữ
tại TP. Hồ Chí Minh”
4//2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Ngoại ngữ
13 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ lần I 9//2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Ngoại ngữ
14 Quản trị tài chính công ty 4//2017 Hội thảo
cấp khoa
Theo quy chế
tài chính của
trường
Khoa Tài chính
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Trong giai đoạn 2016-2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã công bố 245 bài viết trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN!

Là một Khoa chuyên ngành đào tạo về Quản trị, Marketing, Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng. Khoa Quản trị Kinh doanh luôn định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm gắn kết hoạt động giảng dạy và NCKH. Các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page